Kalender
Recent News
Nieuwsbrief maart 2020
Coronanieuws maar ook nog ander nieuws! Lees snel de nieuwsbrief van de Vlaamse Roeiliga, veel leesp
31/03/2020
Infosessie ‘Blauwalgen: een bedreiging voor de watersport?’
Op zaterdag 7 maart 2020 organiseerde Sport Vlaanderen een infosessie 'Blauwalgen: een bedreiging vo
30/03/2020
Olympische Spelen in zomer 2021
Het internationaal Olympisch Comité en het internationaal Paralympisch comité maakten vandaag in
24/03/2020
Artikel in de kijker
Elke zondag posten wij een interessant artikel uit onze roeigids online op Facebook en Instagram. De
30/03/2020
Update maatregelen coronavirus (31/03)
Ook de Vlaamse Roeiliga wil de nodige maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus zo ve
16/03/2020

De internationale roeifederatie (FISA) heeft recentelijk de antidoping reglementering aangepast om in orde te zijn met de WADA code. De regels gaan onmiddellijk in voege. 

Klik hier om het reglement te raadplegen. 

Zoals elk jaar past het wereldantidopingagentschap (WADA)  ‘de Lijst’ van verboden stoffen en methoden aan. Ook nu opnieuw en dit met ingang vanaf 1 januari 2018.  Dit jaar zijn er weliswaar geen substantiële verschillen met de lijst van 2017 en is enkel alcohol van de lijst verdwenen, met uitzondering bij enkele specifieke sporttakken waarvan de sportfederaties zelf beslissen om dit te handhaven. 

Via deze link vinden jullie de nieuwe antidopinglijst voor 2018 terug.

Voor de wijzigingen t.o.v. 2017 klik hier

Op de website www.antidoping.vlaanderen kan je niet alleen de lijst terugvinden maar kan je, als sporter of behandelend arts, voor elk geneesmiddel dat in België op de markt verkrijgbaar is nagaan of dit geneesmiddel al dan niet een verboden stof bevat, zoals vermeld op de lijst. Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om te weten welke stoffen en methoden er in de Lijst staan en welke stoffen er zich in zijn of haar lichaam bevinden.

NADO Vlaanderen maakte in samenwerking met het Wereldantidopingagentschap (WADA) een antidopinggids voor ouders van sporters.

Met deze gids worden ouders geïnformeerd over de wijze waarop ze hun kinderen het best kunnen steunen in hun sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze daarbij doping kunnen vermijden. De gids bevat basisinformatie over de volgende onderwerpen:

 • een sportief waardenkader;
 • gezonde sportcultuur en gezond evenwicht tussen sport en andere activiteiten;
 • gezonde voeding en gevaren van voedingssupplementen;
 • risicofactoren voor dopinggebruik en periodes van kwetsbaarheid;
 • bescherming van ‘zuivere’ sporters en een dopingvrije sport;
 • reacties en gevolgen bij mogelijk dopinggebruik.

  Klik hier om de gids te downloaden.

Klik hier voor het artikel over voeding en supplementen voor roeiers.

Klik hier voor het artikel over hartritme variabiliteit en trainings intensiteit.

Wat is ‘doping’? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de entourage/begeleider kunnen een ‘dopingpraktijk’ begaan.

Er wordt op de internationale dopinglijst een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën: sommige stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij bepaalde sporten.

Op www.dopinglijn.be kun je van elk geneesmiddel in België nagaan of het al dan niet een verboden stof bevat, en of voor het gebruik ervan een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)’ vereist is.

Let op bij het gebruik van voedingssupplementen! Als ze nodig zijn, bijvoorbeeld na advies van een arts of voedingsdeskundige, dienen ze alleen voor kortdurend gebruik en als aanvulling op de normale, gezonde (sport)voeding. Koop geen supplementen via het internet waarvan je de herkomst niet kent! Als je ze toch gebruikt, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De inhoud stemt niet altijd overeen met de ingrediënten die op de verpakking vermeld staan. Zo kun je je gezondheid schaden of positief testen bij een dopingcontrole.

Als een sporter of begeleider schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, zal het tuchtorgaan een disciplinaire sanctie opleggen: een schorsingsperiode en/of een boete. Tijdens de schorsingsperiode is het verboden om deel te nemen aan sportactiviteiten in georganiseerd verband (wedstrijden of trainingen), ongeacht de sporttak, discipline of hoedanigheid. Daarnaast kan ook een strafrechtelijk gevolg gegeven worden aan inbreuken tegen de hormonen- en drugswetgeving. Het begaan van een dopingpraktijk heeft ook ruimere gevolgen, zoals reputatieverlies, imagoschade voor de sport of financiële, familiale en sociale gevolgen. En vergeten we niet de mogelijke onherstelbare gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch, of het verslavende karakter die het nemen van doping kan meebrengen!

Zowel NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid), de nationale en internationale sportfederaties als het Wereldantidopingagentschap WADA kunnen in Vlaanderen dopingcontroles uitvoeren: binnen wedstrijdverband, onmiddellijk na een wedstrijd, of buiten wedstrijdverband, wat in theorie op elk ogenblik kan en voornamelijk bij topsporters gebeurt. Al wie in georganiseerd verband aan sport doet, van de recreatieve fitnesser of de amateursporter tot de topsporter, kan gecontroleerd worden. Bepaalde sporten of categorieën van sporters worden meer gecontroleerd dan andere. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de dopinggevoeligheid of het belang van de sporttak.

Op www.dopinglijn.be vind je een video en uitgebreide informatie over het dopingcontroleproces, en de rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de sportfederatie/wedstrijdorganisator.

De Vlaamse antidopingregelgeving wordt momenteel aangepast aan de Wereldantidopingcode 2015. Hou de website in de gaten om steeds de meest recente informatie over het antidopingbeleid te kennen.

Contact:

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media NADO Vlaanderen

Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel

T: 02 553 35 37 - F: 02 553 36 50 dopinglijn@vlaanderen.be www.dopinglijn.be 

Hier vind je meer informatie over dopingvrije sportbeoefening voor zowel de breedtesporter als de elitesporter.


Het antidopingdecreet legt een aantal verplichtingen op aan de sportverenigingen, onder meer op het vlak van medewerking verlenen aan dopingcontroles waaronder het registreren van identificatie- en contactgegevens van alle deelnemers aan de wedstrijden.

 

 

Deze verplichtingen zijn in praktijk: 

1. Het voorzien van een dopingcontrolestation door de organiserende club in de nabijheid van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt (afzonderlijke ruimte).

2. Het voorzien door de organiserende club van voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank (minstens 1 fles per te controleren sporter, meestal 6).

3. Het terplaatse kunnen voorleggen van de identificatie en contactgegevens van alle sporters die deelnemen aan de betrokken wedstrijd. Al deze sporters moeten ook een passend identiteitsbewijs kunnen voorleggen. De lijst met identificatie en contactgegevens van alle deelnemers moet op eenvoudige vraag aan de controlearts kunnen bezorgd worden.

NADO Vlaanderen maakte een document op met de verplichtingen, het telt slechts 3 bladzijden dus neem het zeker goed door! De organisator kan een boete opgelegd worden voor het niet nakomen van de verplichtingen. Klik hier om het document te raadplegen.

NADO Vlaanderen staat in voor de preventie van en de strijd tegen doping in de sport. Naar aanleiding van enkele informatiesessies in de Topsportscholen, besloot NADO Vlaanderen om een les over het antidopingthema, gericht naar jonge, talentvolle sporters, op te nemen en via YouTube ter beschikking te stellen van het brede publiek. Zowel binnen sportclubs, jeugdsportwerkingen als secundaire scholen kan deze les jonge sporters meer bewustmaken rond en bijdragen tot een beter begrip van het antidopingbeleid. Je kan de video bekijken en delen op YouTube: klik hier.

De Vlaamse Roeiliga neemt een aantal initiatieven en stelt maatregelen op om sportletsels, fysieke en psychische overbelasting en dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden. 

De Vlaamse Roeiliga stelt volgende leeftijdsgrenzen voorop: roeien kan reeds vanaf 8 jaar, competitie roeien kan pas vanaf 10 jaar. Er staat geen maximumleeftijd op. Het bezitten van een zwembrevet is noodzakelijk om te mogen roeien in een club. 

De Koninklijke Belgische Roeibond en de Vlaamse Roeiliga organiseren leeftijdsgebonden wedstrijden. Allereerst zijn er de specifieke afstanden per categorie, zo kan een junior pas vanaf 15 jaar 2.000m roeien op een regatta. Junioren 12 mogen slechts 500m roeien, junioren 14 mogen slechts 1.000m roeien. Langeafstandswedstrijden zijn toegelaten voor junioren vanaf 15 jaar. Daarnaast wordt er een alternatief jeugdcircuit georganiseerd, nl. triatlons en duathlons voor jeugdroeiers van 12-14 jaar. 

Elk lid van de nationale ploeg moet een engagementsverklaring ondertekenen waarin hij aangeeft te zullen deelnemen aan alle verplichte stages en selectietesten, het ‘Gezond Sporten’ beleid van de federatie te volgen en geen doping te nemen. 

De aangesloten sporters worden in kennis gesteld van de statutaire, reglementaire en contractuele bepalingen inzake de bestrijding van dopingpraktijken via een periodieke mailing, via de website en via de nieuwsbrief van de Vlaamse Roeiliga. 

Inzake sportmedische geschiktheidscriteria moeten de sporters aan volgende zaken beantwoorden:

De competitieve roeiers dienen jaarlijks gekeurd te worden door een huisarts/sportarts via een stempel op hun A-licentieformulier. Deze neemt een medische anamnese af en onderzoekt de roeier. De Koninklijke Belgische Roeibond stelt echter geen specifieke regels voorop m.b.t. dit onderzoek.

De recreatieve roeiers dienen niet medisch gekeurd te worden. Een basis sportmedisch onderzoek wordt echter ten zeerste aanbevolen om eventuele aangeboren afwijkingen vast te stellen.

Voor de topsporters: jaarlijkse maximale inspanningstest en medische screening in het UZ bestaande uit bloedafname, anamnese, klinisch onderzoek en ECG in rust.

Het volgende medisch onderzoek wordt aanbevolen voor competitieve roeiers en recreatieve roeiers:

 • Meting van lengte, gewicht en vetpercentage
 • Een onderzoek van de longfunctie en een elektrocardiogram in rust
 • Bloedonderzoek met Hb en cholesterol, eventueel extra bloedonderzoek indien noodzakelijk geacht
 • Een algemeen intern en orthopedisch onderzoek
 • Een specifiek orthopedische onderzoek gericht op roeien en eventuele klachten
 • Een ogentest en een urinetest en kleurentest
 • Een persoonlijk advies voor de sporter

Vanaf 35 jaar verandert het risicoprofiel van aangeboren afwijking naar leeftijd gerelateerde afwijkingen. Het risico op hart- en vaatziekten wordt steeds groter. Wanneer roeiers in deze leeftijdsgroep intensief trainen en aan wedstrijden deelnemen, wordt het aanbevolen minimaal om de twee jaar een groot sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Alle anderen in de leeftijdsgroep vanaf 35 jaar die zich alleen met recreatief roeien bezighouden dienen zich te realiseren dat hart- en vaatziekterisico’s toenemen en dat het daarom verstandig is zich regelmatig medisch te laten keuren. Minimaal één keer per jaar een medische check-up ondergaan is voor deze groep aanbevolen. 

Testen op medische geschiktheid

Wie twijfelt of hij medisch geschikt is om te sporten, kan de test doen op www.sportkeuring.be.

Dit online-instrument is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan ben je hier aan het juiste adres! Alles hangt af van je leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan.

Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters.

Deze website kwam tot stand na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met SKA (vereniging van sport- en keuringsartsen), de afdeling Sport en Jeugd van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en de Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters.

Neem ook snel een kijkje op www.gezondsporten.be.

© 2019, website powered by Twizzit.com     |     Privacy & Disclaimer