De Vlaamse Roeiliga wenst in haar project ‘Veiligheidsproject bij jeugdroeiers’ de algemene veiligheid in roeiclubs, en meer specifiek voor jeugdroeiers te verhogen. In samenwerking met Bloso werd een vierjarig programma uitgeschreven waarbij personen in de clubs worden opgeleid tot preventiecoördinatoren die de risicoanalyse per club begeleiden en uitvoeren. Deze risicoanalyses leiden tot een structureel preventiebeleid binnen elke roeiclub in Vlaanderen.

Om sneller en correct te kunnen reageren mochten er toch noodgevallen voorvallen wordt een opleiding hulpverlener georganiseerd in samenwerking met Meducation zodanig dat er meer gediplomeerde hulpverleners zijn per club. De bedoeling is dat er telkens minstens één gediplomeerde hulpverlener aanwezig is per club. Deze opleiding wordt jaarlijks hernieuwd en tweejaarlijks opgestart.

Daarnaast werkt de Vlaamse Roeiliga naar een gedetailleerde kaart van alle vaarwater in Vlaanderen. Het accent ligt op het veiligheidsaspect van de omgeving en veiligheidsgedrag binnen het roeien.


 

De nagestreefde doelstellingen

De doelstelling van dit project is de algemene veiligheid van het roeien in Vlaanderen op te krikken. Dit door de implementatie van een nieuw veiligheidsbeleid dat op een duurzame manier zorgt voor een betere kennis van de veiligheidsregels en de toepassing hiervan. De preventiecoördinator is de persoon die zich het meest voor dit beleid inspant, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de ganse club en zijn voorzitter. De veiligheidsregels voor het jeugdroeien moet gekend zijn door de jeugdige roeiers. Er moeten gediplomeerde hulpverleners aanwezig zijn in de clubs. En per club wordt een risicoanalyse uitgevoerd en de gevolgen hiervan uitgewerkt.

Het nieuwe preventiebeleid heeft zijn weerslag op alle leden van de Vlaamse roeiverenigingen, maar ook op de boten, ander materieel en de gebouwen en loodsen. Het is een beleid die weerslag heeft op het ganse gebeuren in een roeivereniging.

Dit beleid was niet aanwezig in het roeien in België. Zelfs op federatieniveau in gans Vlaanderen over alle verschillende sporten heen is dit initiatief uniek. De Vlaamse Roeiliga mocht dan ook zijn inspanningen voorstellen op de Gezond en Ethisch Sporten studiedag van het Departement Sport in het voorjaar van 2014. Vanuit het departement zijn er inspanningen om dit op Vlaams niveau verplicht te maken, al zijn wij hier nu reeds mee bezig.

Er waren wel acties naar veiligheid binnen de clubs, maar niet in een duurzaam kader of beleid. Geen enkele club had een aanspreekpunt voor veiligheid, wat we nu proberen te creëren door de functie van preventiecoördinator in het leven te roepen. Een risicoanalyse per club is een veel ingrijpendere en meer duurzame actie naar veiligheid in de ganse club dan wat vroeger gebeurde.

Het ganse prioriteitenbeleid wordt ondersteund door professionele preventieadviseurs die de clubs in hun inspanningen begeleiden. Door deze professionele ondersteuning zijn we zeker van een kwaliteitsvolle werking.

 

De realisatie

Jaar 1

Scheppen van een algemeen kader en het aanstellen van een veiligheidscoördinator per club. In het eerste jaar wordt ook een eerste aanzet tot algemene risicoanalyse gemaakt.

Een eerste opleiding hulpverlener zorgt voor een eerste groep gediplomeerden.

Verschillende investeringen worden gemaakt ter bevordering van de veiligheid binnen het Vlaamse roeilandschap, onder andere de aankoop van een AED.

Jaar 2

Een eerste risicoanalyse per club wordt uitgevoerd en aan de hand hiervan wordt een algemeen overzicht van de veiligheidssituatie binnen de Vlaamse clubs opgemaakt.

Voor de gediplomeerde hulpverleners wordt een eerste bijscholing georganiseerd.

Er worden kaarten ontwikkeld van de verschillende vaarzones in Vlaanderen.

Jaar 3

Aan de risicoanalyse worden prioriteiten en acties naar extra veiligheid gekoppeld. Meer en meer clubs worden gestimuleerd deze analyse te maken.

Een tweede opleiding hulpverlener wordt georganiseerd, evenals een bijscholing.

De vaarkaarten worden afgewerkt en verdeeld over de clubs.

Jaar 4

Een nieuwe risicoanalyse wordt uitgevoerd door de clubs.

Bijscholingen worden georganiseerd voor de gediplomeerde hulpverleners.

 

Voor dit project werden enkele concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd.

De Vlaamse Roeiliga wil tegen 2016 een daling van 50% van het aantal ongevallen bij de jeugdwerking. Tussentijds werd in 2014 een daling vastgesteld van 14.3%. van het aantal ongevallen sinds 2012. Door een verdere sensibilisering en risicoanalyse zal de daling zich verder voltrekken.

80% van de jeugdroeiers moeten de veiligheidsvoorschriften en de risico’s voor ongevallen in hun club kennen. Nu zijn al meer dan de voorgestelde 80% van de jeugdroeiers op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften. We proberen in de toekomst dit zo te houden, nog meer jeugdleden te bereiken, en jeugdleden van clubs die deelnemen op nog meer manieren te sensibiliseren en te informeren over de risico’s.  

Elke roeiclub heeft 1 gediplomeerde EHBO-helper. Over alle clubs heen zien we dat 62 % van de clubs minimum 1 gediplomeerde hulpverlener heeft in de club die hun diploma hebben behaald door het volgen van de opleiding van de federatie. Verder is er minimum 1 gediplomeerde hulpverlener per club aanwezig los van onze opleiding.