UBO-register: ook vzw’s moeten aangifte doen (maar krijgen uitstel tot 30 september 2019)

Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”).


Wie moet informatie bezorgen?

Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzw's en stichtingen moeten via elektronische wijze dus ook de sportclubs, namelijk via MyMinFin.be,  informatie over de "uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen. Het gaat om volgende categorieën:

  1. de leden van de raad van bestuur;
  2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
  3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
  4. de stichters van een stichting;
  5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
  6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent

Ons lijken voor vzw's de eerste drie categorieën het meest relevant.

De vijfde categorie waarbij je in ruime zin alle sportbeoefenaars van een bepaalde sporttak mee zou kunnen bedoelen, lijkt ons praktisch moeilijk mogelijk om in te vullen. We deden hierover navraag bij de overheid, maar ontvingen nog geen antwoord over de praktische toepassing. Het verdient dus aanbeveling vooral te focussen op de categorieën die in het vet vermeld staan.

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

Voor (internationale) vzw's en stichtingen gaat het om volgende gegevens:

Naam en voornaam

Geboortedatum

Nationaliteit(en)

Volledig verblijfadres

De datum waarop hij UBO is geworden

Identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is

De categorie(ën) van UBO waartoe hij behoort

Hoe doe je de aangifte?

Je kunt de uiteindelijke begunstigden nu al registreren door je aan te melden bij de https://idp.iamfas.belgium.be . Er is momenteel wel uitstel verleend voor de eerste aangifte, waardoor je hier nog tijd voor hebt tot 30 september 2019. Hou er rekening mee dat er strafrechtelijke administratieve boetes van 250 euro tot 50.000 euro mogelijk zijn, bij niet naleven van deze verplichting.

Via deze handleiding over de UBO applicatie krijg je meer details over hoe je de aangifte verricht.

Meer info?

Zie de website van de FOD Financiën over het UBO-register.