Bij De VRL vinden wij het naleven van de juiste normen en waarden bij de beoefening van het roeien zeer belangrijk. De VRL wil dan ook actief werken aan een betere bewustwording bij roeiers, trainers, bestuursleden en ouders op dit vlak. De roeiclub moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters niet alleen met het nodige plezier en voldoening kunnen roeien, maar ook met het nodige respect voor elkaar en voor hun omgeving. Het is de bedoeling dat we binnen de Vlaamse Roeiliga duidelijk weten wat acceptabel gedrag is en wat niet.

De VRL heeft dan ook binnen dit kader een aantal gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Ieder lid van onze liga wordt geacht deze gedragcodes te volgen. Met name de trainers, bestuurleden en de ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels.

De ethische codes beschrijven expliciet de gedragsnormen en regels voor iedereen binnen de roeiwereld. Het uitgangspunt is dat de solidariteit in de club verbetert als normen en waarden duidelijk zijn en als iedereen ze consequent hanteert. De belangrijkste succesfactor van een ethische code is de steun van de hele organisatie. Zowel coaches, bestuursleden, ouders en roeiers dienen zich aan deze codes te houden.

Sommige regels zijn meer gericht op één bepaalde doelgroep, maar elke doelgroep komt aan bod. Het is noodzakelijk dat iedereen alle regels kent, ook al zijn er op een gegeven moment niet op hen toepasbaar. De codes worden via de nieuwsbrief verdeeld en kunnen worden opgehangen in de club. 

Waarom een gedragscode?

  • Omdat het roeiers, coaches, bestuurleden, ouders en derden duidelijk maakt wat kan en niet kan binnen de organisatie.
  • Omdat je er een duidelijk signaal mee geeft. Je neemt ethische overtredingen serieus en je werkt aan veiligheid en welzijn binnen de roeiwereld.
  • Omdat je op basis van de gedragscodes personen in de roeiwereld kan aanspreken op onveilig of ongepast gedrag.
  • Omdat het de professionele houding van de roeiwereld ondersteunt. Je weet wat je van elkaar mag verwachten en hoe je zelf preventief, interveniërend en curatief moet handelen.